Egzamin na tłumacza przysięgłego

Posted by Lingbart
Category:

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń  z języka obcego na język polski ale również z języka polskiego na język obcy. Ma również  możliwość poświadczania tłumaczeń wykonanych przez inne osoby, zarówno  tych z języka polskiego na język obcy jak i z języka obcego na język polski. Tłumacz może również sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy pism sporządzonych w języku obcym przez inne osoby. Może również dokonywać tłumaczeń ustnych.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Zasady na których przeprowadza się egzamin na tłumacza przysięgłego reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Zgodnie z rozporządzeniem egzamin przeprowadzany jest przez Państwową Komisją Egzaminacyjną i przed jej obliczem. Komisja ta liczy od 3 do 5 osób. Sam egzamin składa się z dwóch części:

  • tłumaczenia pisemnego – z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski
  • tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w każdej części egzaminu. Żeby zaliczyć egzamin należy zdobyć minimum 150 punktów i z tłumaczenia pisemnego i z tłumaczenia ustnego. W trakcie egzaminu kandydatowi nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. W szczególności zaś ze słowników, podręczników czy też innych opracowań. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych kandydatów z zastrzeżeniem ustępu 2.2. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat może korzystać z przyniesionych przez siebie słowników.

Część pisemną egzaminu wszyscy kandydaci zdają tego samego dnia o tej samej porze, trwa ona 4 godziny i polega na przetłumaczeniu 4 tekstów. Natomiast część ustna egzaminu jest przeprowadzana w różnych terminach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Terminy te jednak nie mogą zostać ustalone wcześniej jak po upływie 7 dni od dnia zakończenia egzaminów pisemnych. Do części ustnej dopuszczeni zostają oczywiście tylko ci kandydaci, którzy zdali egzamin pisemny.

Kto wchodzi w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej?

Członków Komisji powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Sprawiedliwości. Komisja składa się z 11 członków, wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy w zakresie jęz. obcych i technik tłumaczeniowych rekrutowanych spośród:

  • nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych na kierunku filologia, wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 4 członków Komisji
  • tłumaczy przysięgłych będących członkami organizacji zrzeszających tłumaczy i wskazanych przez te organizacje – 3 członków Komisji

a także wskazanych przez:

  • Ministra Sprawiedliwości – 3 członków Komisji
  • ministra właściwego do spraw pracy – 1 członek Komisji.

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest przeprowadzany przez komisję liczącą od 3 do 5 członków, powoływanych każdorazowo przez Przewodniczącego Komisji. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

W sytuacji gdy kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z egzaminu, może przystąpić do egzaminu ponownie, jednak nie wcześniej niż po roku od daty egzaminu poprzedniego.