O tłumaczach przysięgłych

Posted by Lingbart
Category:

Obok tłumaczeń zwykłych nasze biuro od lat oferuje także tłumaczenia przysięgłe. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się nim nieco bliżej, dokładniej je charakteryzując. 

Tłumaczenie przysięgłe, zwane również uwierzytelnionym to specjalistyczny przekład dokumentów urzędowych oraz procesowych. Takie tłumaczenie musi być potwierdzone odpowiednią pieczęcią, zawierającą dane tłumacza przysięgłego, wykonującego tłumaczenie: jego imię, nazwisko, specjalizację językową oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. W Polsce zawód tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku. Ważne jest również aby pamiętać, że w Polsce nie jest możliwe uznanie tłumaczenia wykonanego poza granicami naszego kraju. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego zamieszkałego na terenie RP.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zgodnie z definicją tłumacz przysięgły to osoba, która pełni funkcję zbliżoną do biegłego sądowego poprzez służenie znajomością języka obcego określonym organom państwowym: policji, prokuraturze oraz sądom. W życiu codziennym tłumacz przysięgły zajmuje się także tłumaczeniem tekstów dla osób prywatnych, które potrzebują tłumaczenia poświadczonego pieczęcią osoby wykwalifikowanej w danym języku. Każdorazowe prace wykonywane na rzecz organów państwowych tłumacz musi wycenić według cennika Ministerstwa Sprawiedliwości, bez żadnych odstępstw. Tłumacz przysięgły nie może również odmówić świadczenia usług jako biegły w sądzie bez podania ważnej przyczyny.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce należy:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • znać biegle język polski,
  • nie być osobą karaną,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra lub tytuł równorzędny dla innego państwa,
  • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

  1. Tłumaczenie pisemne – z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski
  2. Tłumaczenia ustnego – tłumaczenie konsekutywne: z języka polskiego na język obcy; tłumaczenie a vista: z języka obcego na język polski.

Przygotowanie do egzaminu wymaga od tłumacza poświęcenia wielu godzin ciężkiej pracy i nauki, jednak pozytywnie zaliczony egzamin jest gwarancją prestiżu i przyszłej pracy.