Strefa klienta

Regulamin świadczenia usług przez biuro tłumaczeń Lingbart Bartosz Matysek, z siedzibą na os. Oświecenia 104/4, 61-212 Poznań.

§ 1 Postanowienia ogólne

Firma Lingbart Bartosz Matysek, zwana dalej Wykonawcą, świadczy usługi, obejmujące tłumaczenia pisemne tekstów (zwykłych oraz uwierzytelnionych) oraz tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne.
W zakres usług uzupełniających oferowanych przez Lingbart wchodzi redakcja, korekta tekstów oraz uwierzytelnianie tłumaczeń dokumentów urzędowych.
Usługi biura tłumaczeń Lingbart kierowane są do klientów korporacyjnych, indywidualnych oraz instytucjonalnych, zwanych dalej Zamawiającymi. Rozliczenie z Zamawiającym ma miejsce na indywidualnych warunkach, ujętych szerzej w §6 niniejszego regulaminu.
Każdy przekład wraz z usługami uzupełniającymi wykonywany jest zgodnie z zapisami ujętymi w regulaminie.

§ 2 Ustalanie kosztów tłumaczenia

Po dostarczeniu tekstu przez Zamawiającego zostaje on poddany wycenie, stanowiącej podstawę oferty, której warunki oraz koszty zostają przedłożone Zamawiającemu do akceptacji. Oferta obejmuje informacje dotyczące objętości dokumentu, wysokości opłaty za usługę oraz terminu jej wykonania. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji warunków umowy przez Zamawiającego.
Tłumaczenia zwykłe, nie zawierające fachowej terminologii, wyceniane są na podstawie cennika biura tłumaczeń Lingbart.
Wysokość opłaty za tłumaczenia specjalistyczne (np. tłumaczenia techniczne, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia prawnicze itd.), zależy od stopnia specjalizacji tekstu i może być wyższa od ceny proponowanej za przekład tekstu zwykłego.

§ 3 Składanie zamówienia na tłumaczenie

Aby doszło do realizacji zlecenia, Zamawiający, w formie pisemnej, składa zamówienie na usługę i dostarcza je wraz z tekstem, który ma zostać przetłumaczony na adres e-mail firmy …. Tłumaczenia uwierzytelnione realizowane są wówczas, gdy Zamawiający dostarczy dokumenty w formie fizycznej do siedziby … lub prześle ich skan w jakości umożliwiającej bezbłędne odczytanie wszystkich ich elementów.
W przypadku gdy Zamawiający jest klientem instytucjonalnym, przy pierwszym zleceniu jest on zobligowany dostarczyć wszelkie niezbędne dane, wymagane do wystawienia faktury VAT, która zostanie mu przesłana drogą pocztową niezwłocznie po wykonaniu zlecenia. Faktura będzie wystawiona na firmę.
W przypadku gdy Zamawiający jest klientem indywidualnym, przy pierwszym zleceniu jest on zobligowany dostarczyć wszelkie niezbędne dane, wymagane do wystawienia faktury VAT, która zostanie mu przesłana drogą pocztową niezwłocznie po wykonaniu zlecenia. Faktura będzie wystawiona na osobę fizyczną.
Zlecenia przyjmowane są przez biuro tłumaczeń Lingbart od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:30. Jeżeli zlecenie zostanie złożone po godzinach pracy biura, wówczas za dzień przyjęcia tłumaczenia do realizacji liczony jest najbliższy dzień roboczy.
Biuro tłumaczeń Lingbart potwierdza przyjęcie zlecenia natychmiast po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji przesłanej wyceny i i przystępuje niezwłocznie do jego realizacji na warunkach określonych w wycenie.
Potwierdzenie realizacji zlecenia zostanie przesłane Zamawiającemu drogą elektroniczną w tym samym dniu, w którym dostarczył on firmie … akceptację wyceny oraz pozostałych warunków umowy i uczynił to w dniu roboczym do godziny 16:30.

Jeżeli akceptacja warunków umowy dotrze w formie pisemnej po godzinie 16:30 w dniu roboczym lub w dni wolne od pracy, wówczas Zamawiający otrzyma potwierdzenie realizacji zlecenia w najbliższy dzień roboczy, nie później niż o godzinie 12:00.
Wszelkie zmiany w zleceniu, po dostarczeniu Zamawiającemu potwierdzenia jego realizacji przez biuro tłumaczeń Lingbart Zamawiający jest zobowiązany przesłać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Szczegółowe warunki realizacji zleceń

Podstawą rozliczenia za tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione jest tzw. strona rozliczeniowa, składająca się z 1800 znaków ze spacjami. Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera natomiast 1125 znaków ze spacjami.
Opłata za przetłumaczenie jednej strony rozliczeniowej tłumaczenia nieuwierzytelnionego (1800 znaków ze spacjami) ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym, natomiast w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego biuro tłumaczeń … za podstawę wynagrodzenia dla tłumacza przysięgłego bierze stawki ustalone przez ustawodawcę, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 r.
Ilość stron rozliczeniowych tłumaczenia ustalana jest na podstawie całkowitej ilości znaków ze spacjami zastosowanych w dokumencie dzielonych przez 1800 lub 1125, w zależności od tego, czy jest to tłumaczenie uwierzytelnione czy zwykłe. Weryfikacji obliczonej przez biuro tłumaczeń … liczby stron rozliczeniowych można dokonać w programie MS Word uruchamiając kolejno zakładki NARZĘDZIA=> STATYSTYKA WYRAZÓW=> ILOŚĆ ZNAKÓW ZE SPACJAMI.
Minimalna opłata za wykonanie tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego stanowi równowartość stawki za 0,5 strony rozliczeniowej zawierającej 1800 znaków ze spacjami. Natomiast w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego minimalna opłata wynosi równowartość stawki za jedną stronę rozliczeniową zawierającą 1125 znaków.
Całkowita ilość stron jest przy rozliczeniu zaokrąglana do 0,5 strony w górę.
Wycena tłumaczenia następuje najpóźniej dwie godziny po otrzymaniu tekstu. Oprócz kosztów, biuro tłumaczeń … podaje w przesyłanej Zamawiającemu ofercie również termin realizacji zlecenia i zobowiązuje się go dotrzymać.
Podając czas realizacji danego zlecenia, nie uwzględnia się sobót i niedziel, świąt jak również dni ustawowo wolnych od pracy.
Koszt wykonania tłumaczenia pisemnego wzrasta o 25% w stosunku do stawki podstawowej, jeżeli ma być ono zrealizowane w trybie przyśpieszonym i o 50% w przypadku trybu ekspresowego.
Tryby, w jakich wykonywane są tłumaczenia pisemne:

tryb zwykły – tłumacz wykonuje do 7 stron przekładu dziennie;
tryb przyśpieszony – tłumacz wykonuje 8-10 stron przekładu dziennie;
tryb ekspresowym- tłumacz wykonuje 11-14 stron przekładu dziennie;

O ile strony umowy nie umówiły się inaczej, biuro tłumaczeń Lingbart zobowiązuje się przekazać tłumacz wykonuje 8-10 stron przekładu dziennie Zamawiającemu gotowe tłumaczenie w takim samym układzie graficznym, w jakim otrzymało tekst źródłowy.
Zamawiający, którzy zlecą firmie … wykonanie usług tłumaczeniowych o objętości przekraczającej 50 stron w miesiącu, otrzymają rabat w wysokości 5%. Rabat zostaje zwiększony do 10%, jeśli suma stron rozliczeniowych zleconych do przetłumaczenia przekroczy 100.

§ 5 Poufność

Każdy dokument, który ma zostać przetłumaczony, przekazany firmie Lingbart przez Zamawiającego jak również wszystkie materiały pomocnicze mają charakter poufny. Biuro tłumaczeń Lingbart zobowiązuje się tym samym nie udostępniać zawartości otrzymanych dokumentów osobom trzecim.
Wszyscy współpracownicy biura tłumaczeń Lingbart zaangażowani w realizację danego zlecenia są zobowiązani podpisać klauzulę o zachowaniu poufności, którą na życzenie Zamawiający otrzyma w formie pisemnej.

§ 6 Odwoływanie zleceń

Zamawiający ma prawo w każdej chwili w godzinach pracy biura odwołać złożone wcześniej zlecenie, jednakże zobowiązany jest on ponieść wszelkie koszty związane z pracami już wykonanymi w momencie odwołania zlecenia.
Odwołanie ma ważność tylko w formie pisemnej

§ 7 Zasady płatności

Sposób rozliczania z klientami indywidualnymi: Na podstawie szacunkowej ilości stron rozliczeniowych biuro tłumaczeń Lingbart wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić przelewem bankowym przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
Sposób rozliczania z klientami instytucjonalnymi oraz korporacyjnymi: po wykonaniu zlecenia, Lingbart wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na podstawie ilości stron rozliczeniowych w gotowym tłumaczeniu. Jeżeli strony umowy nie umówiły się inaczej, to Zamawiający zobowiązany jest uregulować rachunek najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.
Dla stałych klientów istnieje możliwość wystawienia faktur zbiorczych po zakończeniu każdego miesiąca.

§ 8 Reklamacje

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli stwierdzi błędy w przekazanym mu przekładzie, jednak nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia gotowego tłumaczenia.
Uwzględniane będą tylko reklamacje, dostarczone w formie pisemnej w podanym w punkcie 1. terminie. Reklamacja musi wskazywać miejsca w przetłumaczonym dokumencie, co do których Zamawiający ma zastrzeżenia.
W przypadku uzasadnionej reklamacji biuro tłumaczeń Lingbart zobowiązuje się poprawić wszystkie błędy na własny koszt w jak najszybszym terminie.
Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, biuro tłumaczeń Lingbart może przyznać Zamawiającemu rabat, którego wysokość ustalana będzie indywidualnie z klientem.

§ 9 Pozostałe ustalenia

Za błędy w tłumaczeniu wynikające z błędów zawartych w tekście źródłowym Lingbart nie ponosi odpowiedzialności.
Za wykonanie zlecenia w terminie późniejszym od ustalonego w umowie Lingbart nie odpowiada, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwa w dostawie prądu, internetu itp.

§ 10 Postanowienia końcowe

Lingbart zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Jeżeli zaistnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające wykonanie zleconej usługi tłumaczeniowej, np., nieczytelność dostarczonych dokumentów, nie dyspozycyjność odpowiednio wykwalifikowanych tłumaczy itp, wówczas biuro tłumaczeń Lingbart ma prawo odmówić realizacji zlecenia.
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
Kwestie prawne nie ujęte w niniejszym regulaminie regulowane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.